Medisch Vertaalbureau

MEDISCH VERTAALSPECIALIST
Het medisch vakgebied is uitermate breed een veelzijdig. Medisch vertaalwerk behelst dan ook zeer uiteenlopende documenten, van advertentiemateriaal en patiënteninformatie over farmaceutische producten tot formele documentatie voor grootschalige klinische onderzoeken. Daarnaast omvat medisch vertaalwerk een scala van geneeskundige disciplines, van cardiologie tot psychiatrie, die elk weer tal van deelgebieden omvatten.

De medische wereld is sterk geglobaliseerd. De farmaceutische industrie bijvoorbeeld is sterk internationaal van karakter, in die zin dat veel medisch-wetenschappelijk onderzoek in verschillende landen tegelijkertijd plaatsvindt en medicijnen zelden voor één nationale markt bedoeld zijn. Het spreekt dan ook voor zich dat vertalingen in de medische wereld een belangrijke rol spelen. Medische vertalingen zijn bovendien van belang vanwege hun grote maatschappelijke relevantie. Vrijwel iedereen krijgt immers vroeg of laat met de medische wereld te maken. 

Ook in politiek-juridisch opzicht is de medische wereld voortdurend in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de recente invoering van de Nederlandse Zorgverzekeringswet. Een professioneel medisch vertaalbureau volgt dergelijke ontwikkelingen op de voet en zorgt ervoor dat die, voor zover relevant, op heldere wijze in de vertaalde documenten worden weerspiegeld.

ACCURATESSE, AUTHENTICITEIT EN PROFESSIONALITEIT
Als het gaat om medische vertalingen zijn accuratesse, authenticiteit en professionaliteit de sleutelwoorden. Dit zijn dan ook de kwaliteiten waar een medisch vertaalbureau over moet beschikken om zijn klanten effectief van dienst te kunnen zijn. Wat betreft accuratesse spreekt het vanzelf dat de informatie in bijvoorbeeld een bijsluiter of een patiëntenrapport volstrekt betrouwbaar moet zijn. Ook authenticiteit is van groot belang: vakjargon speelt in medische vertalingen immers een grote rol, en de medisch vertaler zal dat jargon tot in de finesses moeten beheersen om een heldere en overtuigende tekst te kunnen opstellen. Professionaliteit echter is de voornaamste kwaliteit die voor medisch vertaalwerk is vereist. Professionaliteit verwijst in dit verband naar het vermogen van het medisch vertaalbureau om aan de specifieke – en vaak vergaande – eisen van de opdrachtgever tegemoet te komen. Zo gelden er naast de evidente inhoudelijke kwaliteitseisen vaak uitgebreide en strikte procedures voor het vertalen en afhandelen van medische documentatie, wordt in veel gevallen strikte geheimhouding verlangd (met de bijbehorende interne procedures omtrent bijvoorbeeld het bewaren en vernietigen van tekstmateriaal) en wordt van het medisch vertaalbureau ook een zekere affiniteit met medisch-ethische kwesties verwacht.

VEELZIJDIGE MEDISCH VERTALERS
Gezien de veelvormigheid van de medische sector en de uiteenlopende eisen die aan het vertaalwerk in die sector worden gesteld, dient een professioneel medisch vertaler van vele markten thuis te zijn. Hij moet niet alleen goed zijn ingevoerd in de medische wereld, maar ook taalkundig tal van registers kunnen bespelen. Een publieksgerichte website van een regionaal ziekenhuis stelt immers heel andere eisen dan een ICF of een SmPC.